Regulamin rezerwacji boisk

 1. Lokalizacja boisk
  • Zespół Szkół Nr 10
  • Plac Św. Katarzyny 9
  • 87-100 Toruń
 2. Rezerwacja
  • Boiska można rezerwować wyłącznie elektronicznie
  • Okresem na którego dotyczy pojedyncza rezerwacja jest 1 godzina
  • Powyżej 1 godziny należy dokonać dodatkowych rezerwacji
  • Boiska są dostępne tylko w określonych w formularzu elektronicznym godzinach
  • Rezerwacja jest ważna tylko z wniesioną opłatą
  • Nie przyjmujemy płatności "na miejscu"
 3. Potwierdzenie rezerwacji
  • W drewnianym domku przy boiskach u obsługi
  • Minimum 15 minut przed rozpoczęciem gry
  • Nie potwierdzenie swojej rezerwacji w określonym czasie powoduje utratę rezerwacji razem z opłatą
 4. W ramach dokonanej rezerwacji do dyspozycji oddane są
  • 2 piłki do siatkówki Mikasa VLS200
  • komplet linii wyznaczających pole gry
  • siatki
  • słupki z osłonami
  • stanowiska sędziowskie
  • bandy
  • piłkochwyty
  • szatnia
  • toalety
  • trybuny
 5. Odpowiedzialność
  • Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na powierzonym mieniu przez siebie i osoby towarzyszące.

Regulamin obiektu

 1. Zarządcą obiektu jest AZS UMK Toruń, ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń.
 2. Wszystkie osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi oraz służb porządkowych
 3. Obiekt czynny jest w godzinach 9:00 do 21:00
 4. Poza godzinami wskazanymi w pkt. 3 zabronione jest przebywanie na terenie obiektu osób nieupoważnionych przez Zarządce.
 5. Osoby małoletnie do lat 15, mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz
  • wnoszenia wszelkich napojów alkoholowych
  • palenia wyrobów tytoniowych i pochodnych
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w szczególności broni
  • środków odurzających lub psychotropowych
 7. Na teren obiektu będzie wpuszczana wyłącznie taka ilość, która w ocenie służb porządkowych nie będzie zagrażała ogólnemu bezpieczeństwu zgromadzonych.
 8. Osoby korzystające z obiektu, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zabronione albo nie będą przestrzegać regulaminu zostaną usunięte z obiektu.
 9. Śmieci i odpadki należy składać w wyznaczonych pojemnikach. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie obiektu.
 10. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie obiektu mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione.
 11. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie obiektu.
 12. Zarządca, służby porządkowe oraz osoby upoważnione są uprawnione do odmówienia wstępu osobom nietrzeźwym.
 13. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu przyjmują do wiadomości że wstęp jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie swojego wizerunku (w szczególności fotografowani i/lub filmowanie) w publikowanych materiałach Zarządcy dla celów reklamowych, marketingowych i promocyjnych
 14. Przez wejście na teren obiektu, uczestnik potwierdza znajomość postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.